Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Sanace betonů znečištěných olejem nebo ropnými produkty

Znečišťování zemského povrchu se neustále zvětšuje a životní podmínky se zhoršují. Mezi nevratné změny patří i průnik škodlivých látek do geologického podloží a ohrožení zdrojů pitné vody. Je známo, že jeden litr oleje nebo nafty dokáže znehodnotit milion litrů pitné vody. Proto byla vyvinuta celá řada materiálů a technologií, které mají zabránit průniku škodlivých látek do podloží.

Izolace nových objektů je poměrně snadná a je podrobně popsána v našem technickém listu "Izolace proti ropným produktům".

Problémy však nastávají při rekonstrukci a sanaci starších provozů, kde tyto izolace nebyly prováděny a kde docházelo k hloubkovému průniku olejů, olejových emulzí a jiných ropných produktů do podkladního betonu. Tímto znečištěním je jednak narušena statická pevnost betonu, jednak zcela porušena možnost provést nový ochranný izolační systém a zamezit tak dalšímu pronikání.

Acidotechna spol. s r. o. vyvinula celou řadu technologií, které umožňují provést sanaci starých znečištěných betonů a provedení nového izolačního systému.

Následující přehled je pouze stručnou informací - v každém případě je výhodné spojit se s techniky společnosti, kteří nejprve zjistí hloubku průniku media a současně i kvalitu betonu, který má být sanován. Následuje pak výběr vhodné technologie a její aplikace:


  • Ve všech případech je nutno nejprve odstranit volné usazeniny směsi oleje, prachu a dalších nečistot z povrchu betonu.
  • Nejjednodušší metodou je mechanické odstranění povrchové vrstvy betonu otryskáním. Tato metoda je vhodná pouze pro kvalitní, málo nasákavé betony s hloubkou znečištění max. do 2 mm. Acidotechna spol. s r. o. používá bezprašné otryskání povrchu ocelovými kuličkami.
  • Znečištění betonové vrstvy do hloubky 5 - 10 mm lze odstranit odfrézováním. Obě tyto metody jsou vhodné pro velkoplošné, málo členité plochy (tovární haly, sklady, dílny, dna havarijních nádrží ap.) a lze je případně kombinovat s vypálením povrchové vrstvy přímým plamenem.
  • Další technologií, kterou Acidotechna spol. s r. o. využívá, je použití speciálního kotvícího systému, který jednak rozpustí olejové znečištění z povrchové vrstvy betonu, jednak vytvoří spojovací mezivrstvu pro další typ izolace ( stěrkové, laminátové, polymerbetonové atd.) Výhodou tohoto systému je jeho použitelnost na velmi členité nebo špatně přístupné plochy, pro které by nebylo možno výše uvedené mechanizované technologie použít.
  • Pro vyčištění silně znečištěných ploch, zejména v uzavřených prostorách ( nádrže, jímky, prostory pod namontovanou technologií) používají naši pracovníci speciální odstraňovač olejových skvrn. Tato speciální pasta se nanese štětcem nebo kartáčem na znečištěný podklad, nechá se zaschnout a vzniklý bílý prášek, který do sebe absorboval olej z podkladu, se odstraní. Podle hloubky průniku oleje se postup opakuje. Tímto způsobem lze odstranit znečištění do hloubky 20 - 30 mm.
  • Při hloubkovém znečištění betonu, které nelze odstranit uvedenými metodami, provádí Acidotechna spol. s r. o. sanaci vytvořením nové podlahové samonosné vrstvy, která uzavře znečištěný beton a současně zamezí dalšímu průniku škodlivých látek. Podle předpokládaného mechanického, chemického a tepelného namáhání se tato vrstva provede jako plovoucí podlaha ze speciálního rychletvrdnoucího cementu, který se následně izoluje proti novému znečištění.
  • Další technologií je provedení hloubkově kotvené samonosné vrstvy na bázi polymerbetonu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s touto problematikou a mají k dispozici dobře vybavené zázemí laboratoří a zkušebny.
Řešení
těchto problémů Vám navrhneme zdarma včetně cenové nabídky. V případě potřeby Vám zajistíme i odborný posudek stavu betonu vypracovaný soudním znalcem.

Počítadlo přístupů: