Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Průmyslové a technické podlahy

Acidotechna spol. s r.o. se zabývá prováděním syntetických podlah již více než třicet roků. V šedesátých létech patřili pracovníci Acidotechny mezi průkopníky použití epoxidových pryskyřic pro průmyslové podlahy. Provádění průmyslových podlah na bázi syntetických pryskyřic má tedy v této firmě dlouholetou tradici. Vývoj nových typů podlahovin i nových technologických postupů se provádí ve vlastní laboratoři, ke které patří i zkušebna. Není tedy problémem u nového typu podlahoviny provést stanovení mechanických i jiných vlastností i přezkoušet vliv technologického zpracování na kvalitu hotové podlahoviny.

Požadavky na podklady

Základním předpokladem pro funkční povrch podlahy je kvalitní podklad. Betonový povrch musí být pevný, staticky stabilní, pokud možno bez trhlin, spár, hnízd a s otevřenými póry ( t.j. "nekletovaný"). Povrch by měl být čistý, bez olejových skvrn a zbytků odbedňovacích přípravků a nezprášený ( t.j. bez cementového mléka). Mez pevnosti v tlaku betonu by měla být vyšší než 20 MPa, přídržnost povrchové vrstvy min. 1,5 MPa, obsah vlhkosti max. 4% a stáří min. 28 dní. Předpokladem je i provedení kvalitní spodní izolace proti zemní vlhkosti. V případě, že nejsou dodrženy tyto základní požadavky, je možno speciálními technologickými postupy podlahovou vrstvu provést tak, aby byla funkční. Je tedy možno udělat podlahovou vrstvu i na povrchy s nižší pevností, čerstvé, vlhké i hloubkově znečištěné ( např. olejem) - tyto speciální technologie jsou ovšem ekonomicky náročnější.

Předúprava povrchu

Starší, ale často i nové povrchy betonu je nutno před vlastním prováděním podlahové vrstvy povrchově upravit. U nových povrchů stačí odstranit zprášenou povrchovou vrstvu otryskáním, příp. obroušením. Větší nerovnosti je pak nutno vyrovnat frézováním. Případné nečistoty povrchu - olejové nebo asfaltové skvrny je nutno odstranit chemickou cestou. Závěrečnou fází předúpravy je pak dokonalé vyčištění povrchu od drti a prachu silným průmyslovým vysavačem.

Kotvící mezivrstva

Kotvící mezivrstva - penetrační nátěr je společným a nejdůležitějším článkem pro všechny typy podlah. Dokonalé propojení povrchové vrstvy s podkladem je základním předpokladem bezchybné funkce budoucí podlahy. V některých případech - např. proti zabezpečení uvolňování prachových částic z povrchu - je pro lehká mechanická namáhání tento nátěr dostačující. Nesmíme však zapomenout, že nátěr se vsákne do podkladu a hrubší struktura povrchu zůstane zachována.

Navazující povrchové úpravy

Na takto připravený povrch je možno nanášet další vrstvy. Jejich počet, tloušťka a vlastnosti jsou dány nároky budoucího investora nebo uživatele. Lze tak vytvářet podlahy bezesparé v tloušťce od 0,5 mm do 10-20 mm ve formě nátěrů, stěrkových podlah, licích samonivelačních kompozic nebo polymerbetonů. Obdobně - s mnoha variantami řešení - lze pokládat keramickou nebo čedičovou dlažbu v tloušťce od 8 mm do 130 mm spárovanou např. chemicky odolnými tmely.

Zvláštní skupinu pak tvoří podlahy antistatické, které odvádějící statický náboj.

V současné době se řada průmyslových objektů rekonstruuje nebo renovuje. Sanace starých podlah bývá většinou ekonomičtějším a časově méně náročným řešením, než vybourání původních ploch, provedení nové betonové vrstvy a její povrchová ochrana. Na základě dlouholetých praktických zkušeností jsou pracovníci Acidotechny schopni provést sanaci chemicky rozrušených nebo zkorodovaných podlah, sanaci zaolejovaných povrchů nebo rekonstrukci podlah s trvale vlhkým nebo mokrým podkladem, bez přerušení provozu.

Druhy bezesparých samonivelačních podlah

Naše společnost realizuje bezesparé podlahy z mnoha druhů materiálů. Jelikož nejsme výhradním zástupcem pouze jednoho výrobce, můžeme volit optimální řešení. Podle požadavků investora je možno provést různé typy povrchových úprav - antistatické, nekluzné, chemicky odolné, samozhášivé, příp. jejich kombinaci.

Podle použitých surovin můžeme podlahy rozdělit:

Báze anorganická

 • na bázi sádrovce se podlahy provádějí v tloušťkách 30 - 70 mm. Používají se tam, kde je nutno doplnit větší tloušťku podkladové vrstvy v občanských a bytových prostorách. V určitých případech je možno tento typ použít jako krycí vrstvu na podlahovou tepelnou izolaci od tl. 35 mm nebo na podlahové vytápění od tloušťky vrstvy 45 mm. Používají se také jako podkladní vrstva pod dlažby, koberce, parkety atd.
 • na bázi cementové směsi - modifikované disperzní syntetickou pryskyřicí - se podlahy provádějí v tloušťkách 3 - 20 mm (optimum 5 - 8 mm) jako podkladní i konečná vyrovnávací vrstva tam, kde je požadavek na vyšší mechanickou odolnost, např. v průmyslových objektech. Některé typy odolávají i pohonným hmotám a posypovým solím, proto je možno je použít jako konečnou povrchovou úpravu např. do velkoplošných garáží. Tyto vyrovnávací vrstvy je možno dále upravovat nátěry a syntetickými stěrkami.

Báze epoxidová

 • Nátěry:
  a) penetrace - na suché podklady s vlhkostí do 4 - 6 %
    - na podklady se zvýšenou vlhkostí do 12 %
  b) vrchní nátěry - na suché podklady
    - na vlhké podklady - paropropustné, umožňující prostup vodních par

  Používají se jako povrchová úprava pro lehké až střední mechanické namáhání. Vzhledem ke své malé tloušťce (do 0,5 mm) kopírují drsnost podkladu. Pro vlhké provozy je možno volit protiskluzové typy.

 • Vyrovnávací stěrky:
  Používají se jako mezivrstva pro vyrovnání hrubého podkladu, je-li požadována konečná hladká povrchová úprava. Jejich tloušťka je 1 - 3 mm dle nerovnosti podkladu. Nejsou samonivelační. Je možno je aplikovat i na staré dlažby. Na takto upravené podklady se následně provádějí různé typy nátěrů a stěrek.

 • Krycí samonivelační stěrky:
  a) na suché podklady se provádějí v tloušťce 1,5 - 3 mm v mnoha barevných odstínech, z mnoha typů pryskyřic s vysokou mechanickou odolností, některé typy i s chemickou odolností.
  b) na vlhké podklady se provádějí v tloušťce 2 - 3 mm. Je možno je realizovat na cca týden starý beton. Používají se nejčastěji ve vlhkých podzemních prostorách a při rekonstrukci podlah vlhkých provozů v potravinářství (pivovary, mlékárny, sodovkárny). Je možno je aplikovat na starou dlažbu.

 • Epoxidové polymerbetony:
  Provádějí se v tloušťce 6 - 20 mm jako vysoce mechanicky odolná vrstva. Jedná se o směs několika frakcí křemenných písků a epoxidové pryskyřice. U méně kvalitních podkladů se provádí jako samonosná vrstva, vyztužená rozptýlenou výztuží nebo skelnou tkaninou.

Báze polyuretanová

 • Nátěry: - používají se jako vrchní povrchová úprava nosných podkladů. Jsou pružné, protiskluzové a částečně chemicky odolné. Platí zde stejné zásady jako u epoxidů.
 • Vrchní samonivelační stěrky - používají se jako povrchová úprava na podklad napenetrovaný a vyrovnaný podkladní stěrkou. Provádějí se v tloušťce 1,5 - 3 mm. Jejich výhodou oproti předchozím materiálům je
  • jejich pružnost, díky které tlumí případné nárazy na podlahu
  • schopnost překlenout drobné trhliny v podkladu vzniklé i následně po aplikaci
  • vysoká odolnost proti UV záření
  • schopnost výborně vyrovnávat rozdílnou tepelnou roztažnost podkladu a stěrky při změně teplot
  • na dopravních cestách tlumit kročejový hluk
  Vzhledem k těmto vynikajícím vlastnostem jsou tyto materiály použitelné pro většinu podlah v průmyslu a občanské výstavbě.

Pokud máte problémy s podlahami, naši pracovníci vám rádi bezplatně poradí optimální řešení a vyčíslí vám i ekonomickou náročnost rekonstrukce staré nebo provedení nové podlahy. Neváhejte a spojte se s námi telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou

Počítadlo přístupů: