Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Izolace proti chemickým vlivům

Acidotechna® spol. s r.o. se dlouhodobě zabývá ochranou betonových a ocelových konstrukcí proti účinkům agresivních látek.

Volba způsobu chemicky odolné ochrany závisí na mnoha vlivech. Pro správné řešení je třeba přesně znát chemické namáhání ( druhy a koncentrace chemikálií, případně probíhající chemické reakce, zda se jedná o namáhání trvalé nebo havarijní, četnost oplachů, způsob neutralizace a čištění namáhaných ploch), tepelné namáhání ( nárazové, trvalé, případně teplota oplachů) a mechanické namáhání ( nárazy, vibrace, pojezdy vozíky /typ kol - guma, umělá hmota, ocel/ a jejich celková hmotnost). Velmi vhodné je předání technologického výkresu se schematickým rozmístěním technologického zařízení.

Dalším důležitým faktorem je posouzení druhu podkladu na který se bude ochrana provádět a jeho stav. Je nutno znát, zda se jedná o nově provedené podklady (beton, ocel) nebo již používané podklady (rozsah znečištění, původně použitá izolace a její stav) - z těchto údajů se vychází při návrhu úpravy podkladu). Všechny tyto údaje jsou obsaženy v našem dotazníku pro návrh chemicky odolné ochrany, který slouží jako přesné zadání pro řešení konkrétního případu a stanovení technologie ochrany.

Neméně důležité pro funkčnost izolace je řešení všech detailů podkladní konstrukce. Jedná se především o řešení všech prostupů izolací - trubní průchody, gule, dále řešení kanálků a jímek vč. ozubů pro uložení krycích roštů, spády podlah, odvodnění jednotlivých ploch a napojení jednotlivých typů izolací. Velmi důležité je též řešení kotvení technologických zařízení. Kotevní šrouby nebo úchyty nesmí přímo procházet izolací. Izolace musí vždy být provedena spojitě v celé ploše a musí být vytažena na svislé stěny tak, aby agresivní látky nemohly pronikat do stěn po obvodu izolované plochy.

Podle výše uvedených zadávacích údajů se následně určí nejvhodnější materiály pro optimální řešení izolace. Na základě těchto údajů je navrženo několik technologických variant řešení, které se dále upřesňují na základě našich dlouhodobých zkušeností z obdobných provozů a s přihlédnutím k délce požadovaných záruk. Vzhledem k tomu, že se jedná se o vícesložkové materiály je nutno mít pro jejich zpracování určité zkušenosti a znalosti.

Chemické odolnosti námi používaných materiálů jsou ověřeny dlouhodobými zkouškami v naší zkušební laboratoři. Nevycházíme pouze z údajů výrobců nebo jejich obchodních zástupců, jejichž údaje jsou často neúplné a zejména uváděné chemické odolnosti jsou zkoušeny pouze krátkodobě.

Po realizaci prací předá naše společnost na vyžádání atesty o dodržení technologických postupů při aplikaci těchto specielních materiálů. Dodržení technologických postupů je základním předpokladem dosažení příslušné chemické odolnosti.

Naše společnost též může zajistit i tzv. pozáruční servis, kdy je po záruční době kontrolována funkčnost provedených izolací a případná malá poškození, která vznikají např. změnou technologie (přemístěním strojů, vybouráním prostupů apod.) jsou neprodleně odstraněna. Včasnými opravami drobných poškození se předchází škodám většího rozsahu. Tento servis je velmi žádaný zejména u zahraničních investorů.

Chemicky odolnou ochranu jsme schopni realizovat na různé typy podkladů. Zejména u rekonstrukcí je kvalita podkladů velmi rozdílná a postup je možno určit až po zjištění skutečného stavu při prohlídce na místě. Ne vždy je nutno staré podklady vybourat. Nové betonové podklady by měly mít podle ČSN 74 4505 pevnost v tlaku min. 21,5 MPa a obsah vlhkosti do 4%, povrch jemně drsný bez cementového šlemu, rovinnost 4 mm na dvoumetrovou lať , podklad bez prasklin a vyzrálý cca 3 týdny. Ocelové podklady by měly být opatřeny základním nátěrem, sváry zabroušeny, povrch odmaštěný a bez jakékoliv koroze.

V případě potřeby můžeme podklady upravit tryskáním, broušením, frézováním, neutralizací, odmaštováním, hloubkovými penetracemi atd. Kvalitu podkladů si ověřujeme měřícími metodami.

Několik základních typů řešení chemicky odolné ochrany:

Namáhání lehké

jedná se o plochy pouze s havarijním namáháním, koncentrace chemikálií do 5 %, tepelné namáhání do 40°C, mechanické namáhání chůzí nebo pojezdy vozíků s gumovými koly do 1 t.

Ochrana se řeší penetrací podkladu dle nasákavosti a povrchovou stěrkou na bázi specielního epoxidu nebo polyuretanu s případným vyztužením. V některých případech je použití polyuretanů výhodnější, protože vzhledem ke své struktuře lépe odolávají teplotním změnám, překlenují mikrotrhliny v podkladu a dobře tlumí nárazy.

Do této kategorie patří i provádění chemicky odolných paropropustných stěrek v potravinářských provozech, kde se vyskytuje chemické namáhání pouze při použití mycích a desinfekčních prostředků. Jedná se o nový, zcela ojedinělý materiál, který lze aplikovat na zcela vlhké podklady a na stávající dlažby bez nutnosti jejich vybourání a demontáže technologie, což velmi zrychluje případné rekonstrukce! Tento materiál je možno aplikovat i na betony staré 7 - 10 dní.

Namáhání střední

technické řešení je prakticky stejné jako u předchozí skupiny. Používají se však materiály s vyšší chemickou odolností s podkladní izolační membránou. U některých materiálů by mohlo dojít při delší expozici k drobným barevným změnám, které nemají vliv na chemickou odolnost. Jedná se o levnější typy materiálů. Pokud by tato skutečnost byla na závadu, je možno použít materiály s vyšší odolností z poslední skupiny.

Namáhání vysoké

u těchto případů se provádí klasická třívrstvá izolace ve složení: kotvící vrstva , chemicky odolná izolační membrána, chemicky odolný obklad kladený zplna vč. spárování do chemicky odolného tmelu. Toto složení odpovídá býv. ON 73 3462 "Chemicky odolné dlažby, vyzdívky a obklady. Projektování, realizace a údržba".

Dlažby se provádějí z kyselinovzdorné keramiky s kyselinovzdorností min 97 %, případně z čedičových nebo uhlíkových dlaždic.

V případě potřeby jsme schopni řešit chemicky odolnou ochranu také v antistatickém provedení. Jedná se hlavně o provozy, kde se manipuluje s látkami, jejichž výpary jsou ve směsi se vzduchem výbušné.

Chemicky odolné nátěry navrhujeme a aplikujeme pouze na plochy namáhané výpary chemikálií nebo agresivním ovzduším bez mechanického zatížení. Pro izolaci podlah a jímek jsou zcela nevhodné.

Nejčastější chyby při navrhování chemicky odolných izolací

  • nedostatečně zjištěné údaje o chemickém, tepelném a mechanickém namáhání v budoucím provozu
  • navrhování materiálů s neověřenou chemickou odolností (chemická a tepelná odolnost uváděná prodejci různých materiálů je velmi často mnohem kratší než požadovaná záruční doba díla)
  • navrhování nátěrů jako izolace - většina nátěrů má mnohem kratší životnost než celé dílo. Musí se často obnovovat, což je vzhledem ke kontaminaci povrchu chemikáliemi velmi obtížné. Nátěry mají velmi malou mechanickou odolnost, nejsou schopny překlenout mikrotrhliny v podkladu a proto jejich použití jako chemické izolace je velmi problematické.
  • navrhování chemicky odolných dlažeb s pouhým zaspárováním chemicky odolným tmelem ( každá keramická dlažba má určitou nasákavost, takže po určité době dojde k proniknutí chemikálií k podkladu a k jeho narušení, pouhé vyplnění spár je velmi rizikové, některé chemicky odolné tmely nesmí přijít do přímého styku s betonem).

Nejčastější chyby při provádění chemicky odolných izolací

  • malé zkušenosti s aplikací specielních, vícesložkových materiálů (nejsou dodrženy mísící poměry jednotlivých složek) , často dochází ke zvýšené spotřebě materiálu oproti údajům výrobce
  • žádná nebo špatná příprava podkladu. Před prováděním je nutno provést vyhodnocení kvality podkladů za použití speciálních přístrojů (měření pevnosti v tlaku, přídržnosti, obsahu vlhkosti a d.)
  • nedodržování předepsaných technologických postupů (např. nedodržování tloušťky jednotlivých vrstev, předepsané pracovní teploty a intervalů mezi jednotlivými pracovními operacemi)
  • pokládání dlažeb na nedostatečně homogenní tmelové lože ( vznik dutin pro následnou krystalizaci solí, která způsobí oddělení dlažby od podkladu
  • nedostatečné vyplnění spar
  • špatné provedení detailů (prostupy, gule, kotvení)
Počítadlo přístupů: