Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Sanace a renovace stavebních konstrukcí

Proces správně prováděné rekonstrukce a sanace stavební konstrukce je komplexem činností, které je nutno specifikovat podle okamžitého stavu poškozené konstrukce. Každé řešení je originální a neopakovatelné a proto vyžaduje vysokou odbornost všech zúčastněných. Následující popis je pouze informativním rámcovým řešením.

1. Přípravná fáze

 • Kontrola a vyhodnocení stávajícího stavu konstrukce

  Hodnotí se stav betonové konstrukce a provedených izolací, zejména jejich poškození - popraskání, porušení, uvolnění vrstev od podkladu, chemické narušení, mechanické poškození, vznik trhlin v konstrukci, poškození dilatačních spar, utěsnění prostupů a další. Následně pak i kvalita resp. narušení podkladního betonu a ocelové výztuže. Provede se odběr vzorků a stanovení stupně narušení výztuže.
 • Stanovení příčin poškození

  Je nutno určit hlavní příčiny poškození - vlivy chemického napadení, mechanického namáhání, případně tepelného zatížení.
 • Určení vhodného technologického způsobu opravy

  Na základě rozboru zjištěných skutečností se určí další postup prací - zda provést pouze místní opravy izolací (což přináší problémy s bezchybným napojením nového a starého izolačního systému), nebo zda provést antikorozní ochranu novou, včetně sanace narušených podkladů.
  Velmi často jsou stávající izolace silně porušeny, dochází k průniku agresivních medií (kterými jsou nejen kyseliny, ale i alkálie a roztoky solí) do stavební konstrukce, k jejímu narušení a často i ke ztrátě její stability. Podle zjištěného stavu je nutno vypracovat kvalifikovaný projekt rekonstrukce a najít vhodnou prováděcí firmu.

2. Prováděcí fáze

Liší se podle toho, zda byla navržena pouze oprava stávajících izolací, nebo jejich celková rekonstrukce. Následující postup vychází z předpokladu, že starý izolační systém byl tak porušen, že je nutno jej vyměnit.

 • Vybourání starých izolací a odstranění poškozeného betonu

  Tuto fázi je nutno realizovat v každém případě, provádí se většinou manuálně, případně s použitím malé mechanizace. Dočištění a odstranění narušených podkladů se provádí otryskáním abrazivem nebo vysokotlakým vodním paprskem, u podlah bezprašným otryskáním ocelovými kuličkami (Blastrac).
  Nutno počítat s poměrně vysokými náklady na uložení vybouraného kontaminovaného odpadu na speciální skládku.
 • Ochrana ocelové výztuže a provedení spojovacího můstku

  Po dočištění podkladů a odsátí prachových částic se nejprve doplní ocelová zkorodovaná výztuž betonů a následně se provede nátěr všech odkrytých ocelových prvků některým z celé řady nátěrových systémů, které mají kromě korozní ochrany oceli i dobrou adhezi k reprofilačním materiálům. Pokud se v betonu vyskytují trhliny, zainjektují se vhodným injektážním materiálem.
 • Reprofilace poškozeného betonu

  Cílem reprofilace je připravit vyrovnaný podklad pro novou izolační vrstvu nebo povrchovou úpravu. Pro její provedení je možno použít rychletuhnoucí materiály na bázi epoxidových pryskyřic (polymerbetony), cementoakrylátových směsí (polymercementy), případně speciální typy rychletvrdnoucích betonů (většinou na bázi mikromletých slínků). Případné konstrukční dilatační spáry je nutno zachovat i po reprofilaci.
 • Provedení nové izolace

  Po vytvrzení reprofilační vrstvy, resp. po jejím dozrání, se provede vhodný izolační nebo pečetící systém. Ten je nutno vybrat nejen s ohledem na chemické , ale i na mechanické a tepelné namáhání. Také četnost namáhání hraje významnou roli při navrhování systému - např. pro havarijní namáhání se volí obyčejně jiné řešení než pro namáhání trvalé. Při realizaci systému je nutno dbát nejen na dodržování předepsaných technologických postupů, ale i na dodržování pracovních podmínek - pracovní teplota, doba vytvrzení.
  Při vlastním provádění je nutné si uvědomit, že provedené sanační úpravy by měly vést k zajištění požadovaných vlastností podkladu pod tuto úpravu, t. zn. mez pevnosti v tlaku min. 25 MPa, přídržnost povrchové vrstvy min. 1,5 MPa, obsah vlhkosti max. 4 %. Také je nutno zajistit vhodné pracovní podmínky - odstavení provozu, příp. částečnou demontáž technologických zařízení, zabezpečení pracovní plochy před povětrnostními vlivy a zajištění předepsané pracovní teploty.

Naše společnost disponuje nejen dostatečným kádrem techniků a odborných dělníků, ale i vlastní projekční složkou, laboratoří a zkušebnou. Naši pracovníci Vám rádi bezplatně poradí optimální řešení a vyčíslí Vám i ekonomickou náročnost rekonstrukce. Neváhejte a spojte se s námi telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou

Dobrá rada na závěr:

Provedení sanace a renovace stavební konstrukce je nákladnou záležitostí. Proto je nutno si uvědomit, že životnost izolace je možno prodloužit pravidelným čištěním kontaminovaných ploch, dobrou údržbou ( např. uvolňováním ucpaných odtoků) a včasným a odborným prováděním oprav drobných poškození.

Počítadlo přístupů: