Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Specielní tmely se zvýšenou chemickou odolností

Acidotechna® spol. s r. o. nabízí širokou paletu chemicky odolných tmelů.

Tmely s vysokou chemickou odolností se používají pro pokládání a spárování chemicky odolných obkladů, dlažeb a vyzdívek. Jako obkladový materiál se používají zejména keramické dlaždice nebo cihly, dlaždice ze slinutého čediče, příp. obkladový materiál na bázi grafitu. Jejich aplikace vyžaduje dodržení speciálních podmínek, týkajících se kvality podkladů, technologie zpracování, pracovní teploty při pokládání atd., které jsou blíže popsány v technickém listu "Izolace proti chemickým vlivům".

Použití těchto tmelů je dáno příslušným namáháním a to nejen chemickým, ale i tepelným a mechanickým. Všechny tmely jsou dvou nebo vícesložkové a jejich zpracování vyžaduje teplotu min. 15°C. V následujícím přehledu je udána chemická odolnost tmelu pouze orientačně, konkrétní použití je nutno konzultovat s výrobními techniky.Podle použitého pojiva se tmely dělí na tmely anorganické a organické:

Tmely anorganické

 • Acimal D - se používá pro provádění kyselinovzdorných a vysoce tepelně odolných obkladů a vyzdívek. Vytvrzený tmel odolává všem kyselinám s výjimkou kyseliny fluorovodíkové a většině rozpouštědel a vykazuje nízkou odolnost proti působení vody a alkalických roztoků. Vlastnosti vytvrzeného tmelu jsou uvedeny v tabulce na konci tohoto přehledu. Tmel se skládá ze složky A (prášková výplň) a složky B (roztok alkalického křemičitanu). Tyto složky se mísí v poměru 1 hm. díl složky B se 2 hm. díly složky A.

Tmely organické

  jsou tmely na bázi syntetických pryskyřic různých typů

 • Tmely na bázi epoxidových pryskyřic
  se používají jednak ve formě stěrkových hmot pro vytváření nepropustných membrán, jednak jako pokládací a spárovací tmel. Vyrábí se pod souhrnným názvem Fugacid.
  • Fugacid 15 - se používá jako základní vrstva při provádění chemicky odolných povlaků ve stavebnictví, průmyslu apod.
  • Spolu s Fugacidem 25 se používá ve formě laminátu pro provádění hydroizolačních přepážek pro všechna hydrofyzikální namáhání (dle ČSN 73 0606, tab. C1, odst. G).
  • Fugacid 25 - se používá jako krycí vrstva při provádění chemicky odolných povlaků ve stavebnictví a průmyslu
  • Fugacid 30 - se používá jako podkladní a spárovací tmel pro chemicky odolné obklady, vyzdívky a dlažby. Tmel je možno použít též na opravy poškozených stavebních dílů příp. vyrovnání nerovných povrchů, těsnění kanalizačních trub a pro pokládání dlažeb a obkladů z čedičových dlaždic.
 • Vytvrzené tmely odolávají zejména silně alkalickému a středně kyselému namáhání. Na tyto výrobky vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha AO 204 certifikát a stavební a technické osvědčení č. 405 0145 113. Podrobnosti o zpracování a vlastnostech materiálu najdete v technickém listu "Epoxidové tmely Fugacid".
 • Tmely na bázi fenolických pryskyřic
  • Tmel AB je tmel na bázi fenolformaldehydové pryskyřice, odolný kyselinám do střední koncentrace. Skládá se z pryskyřičného pojiva Ebolit AB a výplně Acimal AB (obsahující katalyzátor tvrdnutí), které se mísí v hmotnostním poměru 1 : 3
  • TTmel FF je tmel na bázi fenolfuralové pryskyřice, odolný koncentrovaným kyselinám a některým rozpouštědlům. Skládá se z pryskyřičného pojiva Ebolit FF a výplně Acimal NAFF, které se mísí v hmotnostním poměru 1 : 3
  •  
 • Tmely na bázi furanových pryskyřic
  • Tmel FA je tmel na bázi furfurylalkoholové pryskyřice, odolný silně kyselým i silně alkalickému namáhání (neodolává oxidačním činidlům). Skládá se z pryskyřičného pojiva Ebolit FA a výplně Acimal FAL, které se mísí v hmotnostním poměru 1 : 3.
  • Tmel FAL je tmel na bázi furanaldolové pryskyřice, odolný kyselému i alkalickému namáhání a zejména organickým rozpouštědlům. Skládá se z pryskyřičného pojiva Ebolit FAL a výplně Acimal FAL, které se mísí v hmotnostním poměru 1 : 3
 • Tmely na bázi polyesterových pryskyřic
  • Fugacid VE je tmel na bázi speciálních vinylesterových pryskyřic, odolný silně kyselému i silně alkalickému namáhání. Jedná se o čtyřsložkový tmel, který vzhledem ke složitosti zpracování realizuje na stavbě výhradně výrobce


  Všechny tmely nutno aplikovat ve smyslu býv. ON 73 3462 "Chemicky odolné dlažby, vyzdívky a obklady", t. j. ve skladbě: kotvící nátěr, chemicky odolná membrána, pokládací tmel a chemicky odolný obklad.
  Technické údaje:
    Acimal D Fugacid 15 a 25 Fugacid 30 tmel AB tmel FF tmel FA tmel FAL Fugacid VE
  Mez pevnosti v tlaku min. MPa 15 -18 50 60 50 60-80 60 70 80
  Tepelná odolnost: - trvalá °C 600-700 50 60 150 150 150 150 100
  Tepelná odolnost: - nárazová °C 900 60 80 180 180 180 180 120
  Nasákavost za normální teploty max. % 5-8 0,5 0,6 1-2 1 1 - 2 1 - 2 1
  Doba zpracovatelnosti při 20°C min 30-40 30 30 45 40-50 60 60 30

  Všechny tmely možno objednat na uvedené adrese. Vzhledem ke specifice těchto materiálů doporučujeme jejich technický návrh i aplikaci svěřit odborné firmě.

  Na opravy a rekonstrukce i na výstavbu nových objektů provádí naši technici zdarma konzultace.
Počítadlo přístupů: